About
amino
Sports and Amino Acids
Outstanding Amino Acids
BCAAs with Marathon
กีฬากับ
กรดอะมิโน
กรดอะมิโน มีดี! เพราะร่างกายดูดซึมและนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อเราทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์หรือปลาที่มีโปรตีน โปรตีนนั้นจะยังไม่ถูกดูดซึมไปใช้ได้ ในทันที ต้องได้รับการย่อยโดยเอนไซน์ จากสารประกอบโมเลกุลใหญ่ กลายเป็นโมเลกุลเล็ก ที่สุดที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้ เรียกว่า กรดอะมิโน ในทางกลับกัน เมื่อเราทานกรดอะมิโนโดยตรง ร่างกายสามารถดูดซึมได้เลย 30 นาที โดยไม่ต้องย่อยอีก

40% ของกรดอะมิโนจำเป็นที่ทำหน้าที่ในการสร้างกล้ามเนื้อคือ BCAAs ให้ BCAA ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการออกกำลังกาย

เพราะในระหว่างออกกำลังกายเป็นเวลานาน พลังงานในร่างกายจะเริ่มหมด โปรตีนในกล้ามเนื้อ จะเริ่มถูกทำลาย และส่งผลให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อในที่สุด

หากร่างกายได้รับ BCAAs ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่นก่อนเล่นกีฬาหรือระหว่างเล่นกีฬา BCAAs จะช่วยลดการสลายโปรตีนในกล้ามเนื้อและทำให้ร่างกายมีพลังเพียงพอ

ซึ่งจะช่วยให้ออกกำลังกายได้นานยิ่งขึ้นนั่นเอง มากกว่าไปนั้น ผู้เชี่ยวชาญยังเชื่อว่า BCAAs ช่วยทำให้นักกีฬาประเภท Endurance sport อย่างนักวิ่งมาราธอนทำเวลาเข้าเส้นชัยได้เร็วขึ้น และ BCAAs ยังช่วยทำให้ประสิทธิภาพในการเล่นกีฬาประเภททีม ดียิ่งขึ้นด้วย

ชนิดของกรด
อะมิโนที่โดดเด่น
BCAAs – สารอาหารที่สำคัญสำหรับการเล่นกีฬา

กรดอะมิโน BCAAs หรือ Branched Chain Amino Acids คือกลุ่มของกรดอะมิโนที่ประกอบไปด้วย วาลีน (valine),ไอโซลิวซีน (isoleucine) และ ลิวซีน (leucine) ซึ่งจะส่งเสริมให้การเล่นกีฬามีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพราะ 40% ของกรดอะมิโนจำเป็นทุกชนิดที่ทำหน้าที่ในการสร้างกล้ามเนื้อคือ BCAAs นอกจากการสร้างกล้ามเนื้อ BCAAs ยังช่วยลดอาการอ่อนล้าและเจ็บปวดกล้ามเนื้อใน ระหว่างและหลังการออกกำลังกายได้
นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกจำนวนมากได้ทำกรณีศึกษาเกี่ยวกับ BCAAs ยกตัวอย่าง กรณีศึกษาของ MacLean et al., งานวิจัยที่นำผู้ชายอายุ 24 ปีมาออกกำลัง กายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 60 นาที โดยจะมีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่ไม่บริโภค BCAAs และ 2) กลุ่มที่บริโภค BCAAs ก่อนออกกำลังกาย 20 นาที และ 45 นาที (โดยปริมาณของ BCAAs ที่กลุ่มตัวอย่างได้รับจะอยู่ในอัตราส่วน 2.3 กรัม ต่อน้ำหนักตัว 60 กิโลกรัม) ผลการทดลองพบว่า โปรตีนในกล้ามเนื้อของกลุ่มที่ได้บริโภค BCAAs นั้นถูกทำลายน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้บริโภค
          BCAAs กับการ
วิ่งมาราธอน
อัตราการสูญเสียโปรตีนในกล้ามเนื้อในระหว่างออกกำลัง อย่างต่อเนื่อง เปรียบเทียบกลุ่มที่บริโภค และกลุ่มที่ไม่ได้ บริโภค BCAAs

กรดะมิโน BCAAs ช่วยในการลดการสลายโปรตีนกล้ามเนื้อ จึงทำให้ประสิทธิภาพในการออกกำลังกายดียิ่งขึ้น

อีก 1 กรณีศึกษาจาก Blomstrand et al., นำกลุ่มตัวอย่างนักวิ่งผู้ชายอายุเฉลี่ย 39 ปี ที่มีสถิติวิ่งมาราธอนที่ 3-3.5 ชม. จำนวน 104 คน มาแข่งขันวิ่งมาราธอน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้บริโภค และกลุ่มที่ไม่ได้บริโภค BCAAs ผลปรากฎว่ากลุ่มที่บริโภค BCAAs นั้นทำเวลาได้ดีกว่า

ระยะเวลาในการวิ่งแข่งมาราธอนเปรียบเทียบระหว่างคนที่ได้บริโภคและไม่ได้บริโภค BCAAs

BCAAs Boost
BCAAs ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อ
บริโภค BCAAs ก่อนการเล่นกีฬาเพื่อลดความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อ การบริโภค BCAAs ก่อนเล่นกีฬา จะทำให้ร่างกายมีปริมาณกรดอะมิโนที่มากพอเพื่อ ไปเสริมสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อ

ช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อระหว่างออกกำลังกาย และยังช่วยลดอัตราการทำลายกล้ามเนื้อในระยะยาวได้ ซึ่งจะช่วยให้ออกกำลังกายได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากขึ้น